Table of Contents Table of Contents
Previous Page  81 / 930 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 81 / 930 Next Page
Page Background

81

АРСКИЙ РАЙОН

Расположен на севере Татарстана. Площадь — 1843,6 кв. км.

Население — 52,3 тыс. чел. (2015), в т.ч. городское — 19,7 тыс. чел. (2015).

Основные национальности — татары (92,8%), русские (5,9%), марийцы (0,5%).

В составе района 128 сельских населенных пункта, объединенных в 16 сельских

муниципальных поселений.

Центр —

г. Арск

(19,7 тыс.чел.)

”ÒÎÓ‚Ì˚ ӷÓÁ̇˜ÂÌˡ

„‡Ìˈ‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ

ÔÓ‚ÓÓÚ̇ˇ ÚӘ͇

ÚÂËÚÓˡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ

Ó·˙ÂÍÚ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ

Консультант:

Р.Р. Камалов

(директор Арского

историко'этнографического музея

«Казан арты»)

√Â· ¿Ò͇ 1781 „:

"¬ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ˘ËÚ‡ ó

„Â· ‡Á‡ÌÒÍËÈ, ‚ ÌËÊÌÂÈ

˜‡ÒÚË ‚ ÒÂ·ˇÌÓÏ ÔÓΠó

ÒÛ·ÎÂÌ̇ˇ ËÁ ‰Û·Ó‚Ó„Ó

ÎÂÒ‡, Ò ÚÂÏˇ ·‡¯ÌˇÏË,

ÍÂÔÓÒÚˈ‡, ͇ÍÓ‚‡ˇ ‚ ÒÂÏ

„ÓÓ‰Â Ë ÔÓÌ˚Ì ËÏÂÂÚÒˇª