Table of Contents Table of Contents
Previous Page  469 / 930 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 469 / 930 Next Page
Page Background

469

Расположен в центральной части Татарстана, на правом берегу Камы.

Площадь — 2187,2

кв.км.

Население — 35,5 тыс. чел. (2015).

Основные национальности — русские (60,7%), татары (36,9%), чуваши (1,1%).

69 сельских населенных пунктов в составе 23 сельских и 1 городского муниципального

поселения.

Центр — пгт

Лаишево

(с 2004 8,2 тыс.чел.)

ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН

”ÒÎÓ‚Ì˚ ӷÓÁ̇˜ÂÌˡ

„‡Ìˈ‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ

ÔÓ‚ÓÓÚ̇ˇ ÚӘ͇

ÚÂËÚÓˡ Ó·˙ÂÍÚ‡ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ

Ó·˙ÂÍÚ ÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒΉˡ

Консультант:

Ф.Г. Муртазина

(директор Музея Лаишевского края им. Г.Р. Державина)

√Â· À‡Ë¯Â‚‡.

¬˚ÒÓ˜‡È¯Â ÛÚ‚ÂʉÂÌ

18 ÓÍÚˇ·ˇ 1781 „

.

´¬ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË

˘ËÚ‡ „Â· ‡Á‡ÌÒÍËÈ.

¬ ÌËÊÌÂÈ ñ „ÓÚÓ‚ÓÂ

Í ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‚ ÔÛÚ¸

·Óθ¯Ó ÒÛ‰ÌÓ,

̇Á˚‚‡ÂÏÓ ÒÚÛ„,

‚ „ÓÎÛ·ÓÏ ÔÓÎÂ;

Ë·Ó ‚ ÒÂÏ „ÓÓ‰Â

̇ıÓ‰ËÚÒˇ

̇˄·‚ÌÂȯ‡ˇ

ÔËÒڇ̸ª